Кафедра політології


Кафедру політології було утворено згідно з ухвалою Вченої ради університету вiд 1 квiтня 1991 р. на базi трьох кафедр фiлософського факультету: теорiї соцiалiзму i полiтологiї, суспiльно-полiтичних теорiй та соцiально-полiтичних проблем сучасного суспiльства. На час заснування до її складу ввiйшло 24 члени професорсько-викладацького та допомiжного складу, в тому числi 4 доктори наук: професори –  В.Д. Бабкiн, В.І. Полурiз, В.П. Хижняк, Б.А. Гаєвський; 16 кандидатiв наук, доцентів: В.С. Бiлоус, Г.І. Безверха, С.А. Губерський, Ю.П. Зарицький, Р.Р. Iсраелян, Ф.М. Кирилюк, М.О. Корж, Д.Т. Лопаєва, М.І. Обушний, С.П. Плечко, В.А. Ребкало, І.П. Федiрко, В.М. Фененко, М.І. Хилько, В.А. Шахов, В.Ф. Цвих ; два кандидати наук: асистенти – С.О. Тимошенко, М.Ф. Шевченко; завідуючий кабiнетом І.В. Бабiк та технік В.І. Скрипник. Переважна бiльшiсть членiв кафедри були вихованцями філософського факультету, викладачами, науковими керiвниками та наставниками яких були доктори наук, професори: Й.Д. Ремезовський, В.П. Хижняк, А.Д. Залевський, М.Г. Сирцов, С.Г. Фiногеєв, В.Г. Антоненко та багато iнших. Основним завданням новоствореної кафедри полiтологiї була розробка нових навчально-виховних та науково-дослiдних програм та їх впровадження в практику у свiтлi вимог суспiльного життя в Українi, яке вступило в нову фазу розвитку.

З часу заснування кафедри її очолював доктор iсторичних наук, професор В.П. Хижняк, який досліджував соціалізм («Развитие социалистической демократии в условиях зрелого социализма». – К., 1982;  «Социалистический трудовой коллектив: важный фактор формирования нового человека». – К., 1984).

 У жовтні 1991 р. завiдувачем кафедри обрано академіка Української академії політичних наук, професора Ф.М. Кирилюка, який очолював кафедру полiтологiї до жовтня 2005 р. Основними напрямами наукових досліджень професора Ф.М. Кирилюка є історія та теорія політичних наук, політологічні інститути й процеси. Його перу належать більше 150 наукових праць, серед яких: «Політологія Нової доби» (К., 2004), «Історія зарубіжних політичних вчень Нової доби» (К., 2008), «Новітня політологія» (К., 2008), «Філософія політичної ідеології» (К., 2009).

У травнi 2006 року завiдувачем кафедри обрано доктора полiтичних наук, професора В.Ф. Цвиха, заслуженого працiвника освiти України, який розробляє наукові дослідження теорії політики, кратології, історії, теорії й практики громадянського суспільства («Політологія: історія та методологія». – К., 2000; «Групи інтересів/тиску: визначення, класифікація, межі функціонування та розрізнення». – К., 2002; «Профспілки у громадянському суспільстві. – К., 2002; Громадянське суспільство». – К., 2009).

Від дня проголошення незалежності України колектив кафедри основну увагу зосередив на формуванні та розвитку нової навчальної дисципліни – політології, яка вводилася до навчального процесу в унiверситетi. З цією метою викладачами кафедри було вивчено та проаналізовано досвід викладання полiтичних наук майже у 25 провідних зарубіжних університетах та переосмислено власні доробки щодо вивчення суспiльно-полiтичних дисциплін. Було розроблено 15 нових навчальних програм та планів семінарських занять з нормативних та спеціальних курсів, які забезпечуються викладачами кафедри.

Відповідно до розроблених програма були написані та видані пiдручники та навчальні посiбники, зокрема: «Українська політологія: витоки та еволюція». – К., 1995; «Основи політології». – К.,1998; «Політологія: історія та методологія». – К., 2000; «Політологія». – К., 2003; Кирилюк Ф.М., «Історія політології». – К., 2001; Кирилюк Ф.М., Ковш О.Г., «Западноевропейские социально-политические учения ХІХ века». – К., 1991; Кирилюк Ф.М., «Стародавня політологія». – К., 2001; Кирилюк Ф.М., «Політологія середньовіччя». – К., 2001; Кирилюк Ф.М., «Політологія ренесансу». – К., 2001; Шульга М.А., «Основи соціального управління». – К., 2001; Кирилюк Ф.М., «Політологія нової доби». – К., 2003; КоваленкоА., Обушний М., Ткач О., «Політологія: довідник». – К., 2003.

Колектив кафедри веде плідну наукову роботу. Результатом наукових досліджень викладачів та професорів кафедри стало видання значної кількості публікацій, які здобули визнання наукової громадськості. Серед них монографії: Кирилюк Ф.М., Кремень Л.О., «Психология и політика». – К., 1993; Майборода О.М., Обушний М.І., «Етнонаціональні процеси в сучасній Україні». – К., 1996; Обушний М.І., «Етнос і нація: проблема ідентичності». – К., 1998; Хилько М.І., «Екологічна політика». – К., 2000; Цвих В.Ф., «Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика». – К., 2002; Ткач О.І., «Модернізація політичних систем Латинської Америки (політологічний аналіз)». – К., 2006; Шульга М.А., «Російський дискурс геополітики». – К., 2006; «Політологія. Підручник / за ред. професора Ф.М. Кирилюка». – К., 2004; «Історія зарубіжних політичних вчень: навчально-методичний посібник». – К., 2005; «Політологія. Начально-методичний комплекс». – К., 2005; Петренко В.В., «Політична мова: навч. Посібник». – К., 2006; Цвих В.Ф., «Громадянське суспільство». – Каменець-Подільський, 2009; «Політологія / за ред. В.Ф. Цвиха, О.В. Батрименка». –  К., 2010; «Політологія: відповіді на білети: підручник / за ред. В.Ф.Цвиха». – К., 2011.

Програма розвитку кафедри політології на 2022-2026 рр.

Інтернет сторінка кафедри: http://www.polit.univ.kiev.ua/index.php?lang=ua 

Викладачі, які в минулому працювали на кафедрі й викладали політичні науки в Київському університеті:

доктор юридичних наук, професор В.Д. Бабкiн;

доктор історичних наук, професор В.І. Полурiз;

доктор історичних наук, професор В.П. Хижняк;

доктор філософських наук, професор Б.А. Гаєвський;

кандидат історичних наук, професор С.Г. Фіногеєв;

кандидат історичних наук, доцент В.С. Бiлоус;

кандидат філософських наук, доцент Г.І. Безверха;

кандидат філософських наук, доцент Ю.П. Зарицький;

кандидат філософських наук, доцент Р.Р. Iсраелян;

кандидат історичних наук, доцент Д.Т. Лопаєва;

кандидат філософських наук, доцент С.П. Плечко;

кандидат філософських наук,доцент В.А. Ребкало;

кандидат історичних наук, доцент В.М. Фененко;

кандидат історичних наук, доцент В.А. Шахов;

старший викладач Л.Ф. Шевченко.

Сьогодні на кафедрі політології працюють:

завідувач кафедри доктор політичних наук,

професор В.Ф.Цвих;

доктор філософських наук, професор Ф.М.Кирилюк;

доктор політичних наук, професор М.І.Обушний;

доктор політичних наук, професор О.І.Ткач;

доктор філософських наук, професор М.І.Хилько;

кандидат політичних наук, доцент О.В.Батрименко;

кандидат філософських наук, доцент С.А.Губерський;

кандидат політичних наук, доцент М.Г.Каращук;

кандидат філософських наук, доцент М.О.Корж;

кандидат політичних наук, доцент В.В.Петренко;

кандидат філософських наук, доцент С.О.Тимошенко;

кандидат філософських наук, доцент І.А.Тукаленко;

кандидат філософських наук, доцент І.П.Федірко;

кандидат політичних наук, асистент С.М.Внучко;

кандидат політичних наук, асистент Х.О. Голинська;

кандидат політичних наук, асистент О.О.Половко.